Home > Q-Ball > Q-Ball 系統主要組成
Q-Ball 系統主要組成
  • 控制器 x 1  (電腦,附預設訓練程式)
  • LED燈光反應器 x 8 (由紅、黃、藍三個基色組成,可變化百種色彩)
  • 藍芽訊號接收器 x 1
  • 攜帶箱 x 1 (附充電器)